Nguyễn A
Nguyễn A Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Lê Ánh Tuyết Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0983401917 anhtuyet.krongno@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Lương Văn Máy Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 05013596116 th.leloi.pgdkrongno.daknong@gmail.com